Immuno Armour Kids chews

PATIENT INFORMATION LEAFLET

 

Complimentary Medicine. Health Supplement.

 

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

         

PROPRIETY NAME (AND DOSAGE FORM):

Immuno Armour Kids chews (chewable tablets)

 

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

Immuno Armour Kids chews are available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Immuno Armour Kids chews with any other person
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice

 

 1. WHAT IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS CONTAINS:

 

Each Chew Tablet contains:

Saccharomyces cerevisiae        250 mg

Selenium Elemental                       10mcg

Zinc Elemental                                    5mg

Vit D3                                                         500iu

Bacillus subtilis                                   1 billion CFU    

 

 1. WHAT IMMUNO ARMOUR ADULT CHEWABLE TABLETS ARE USED FOR:

Immuno Armour Kids chews are a natural immune supporting nutritional supplement.

 

 1. BEFORE YOU TAKE/ USE/ ARE GIVEN/ ADMINISTERED IMMUNE ARMOUR ADULT CHEWABLE TABLETS:

Do not take/use Immuno Armour Kids chews:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the inactive ingredients. (see; COMPOSITION)

Always tell your healthcare provider if you are taking any other medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Pregnancy and breastfeeding:

Not recommended.

Consult with your practitioner before taking Immuno Armour Kids chews.

Important information about some of the ingredients of Immuno Armour Kids chews:

All inactive ingredients added on the formulation of Immuno Armour Kids chews are known to be well tolerated. Immuno Armour contains sugar (sucrose). If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking Immuno Armour Kids chews. This product may have an effect on the control of your blood sugar if you have diabetes mellitus.

Taking/ Giving /Using other medicines with Immune Armour Kids chews:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before taking Immuno Armour Kids chews.

 1. HOW TO TAKE/ USE IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS

Take Immuno Armour Kids chews as follows:

 • Under 36 kg: Take one Chew daily after breakfast.
 • 36-55 kg: Take two Chews daily after breakfast.

 

Always take Immuno Armour Chews exactly as per recommendation of the Package Insert or by your healthcare provider if you are unsure.

If you take/ use more Immuno Armour Kids Chews than you should:

In the event of overdosage, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take/ miss a dose of Immuno Armour Kids Chews:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses. If you miss a dose, take it as soon as you remember. If you do not remember the missed dose until the next dose is due, skip the missing dose and go back to your regular dosing schedule.

 

 1. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There has not been a case of any side effects reported when taking Immuno Armour Kids Chews as yet. However, you should consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking or using Immuno Armour Kids chews, please inform your healthcare provider for advice.

 

 1. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0 * C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label/ carton and on the bottle.

Do not use Immuno Armour Kids Chews if you notice any visible signs of deterioration. (e.g. discoloration of Chewable Tablets) *

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems. (e.g. drains or * toilets)

 

 1. PRESENTATION OF IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS

Brownish Chew, packed in 30’s in white plastic bottle with white caps in an outer carton.

 

 1. IDENTIFICATION OF IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS

Brownish chewable tablets.

 

 1. REGISTRATION NUMBER

Registration number:

[Will be allocated by Council upon registration]

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for

its quality, safety or intended use.

 

 1. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

MyHealth365 (Pty) Ltd

Suite 177,

Private Bag X7,

Northriding

2162

 

For professional information go to www.immunoarmour.co.za

 

 1. DATE OF PUBLICATON

June 2024

Version: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immuno armour Kids chews

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

 

Komplementere medisyne. Gesondheidsaanvulling.

Skedulering status: S0

 

EIENDOMSNAAM (EN DOSISVORM):

Immuno Armour Kids Chews (Koutablette)

 

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u

Immuno Armour Kids Chews is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie Immuno Armour Kids Chews met enige ander persoon deel nie
 • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig

 

 1. WAT BEVAT IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS:

 

Elke Kou bevat:

Saccharomyces cerevisiae        250 mg

Selenium Elemental                       10mcg

Zinc Elemental                                    5mg

Vit D3                                                         500iu

Bacillus subtilis                                   1 billion CFU    

 

 1. WAARVOOR WORD IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS GEBRUIK:

Immuno Armour Kids Chews is ‘n natuurlike immuun ondersteunende voedingsaanvulling

 

 1. VOORDAT U IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS GESKIKTE TABLETTE GEBRUIK:

Moenie Immuno Armour Kids Chews gebruik as:

jy bewus is van enige  hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik indien u swanger is of borsvoed.

 

Swanger of Borsvoed

Nie aanbeveel

Raadpleed u gesondheidsorgverskaffer voor die gebruik van Immuno Armour Kids Chews.

 

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Immuno Armour Kids Chews:

Al die onaktiewe bestanddeel wat op die formulering van Immuno Armour Kids Chews bygevoeg word, word goed verdra.

Vertel altyd u gesondheidsorgverskaffer as u enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat voor u Immuno Armour Kids Chews vat.

Immuno Armour Kids Chews bevat sukrose (suiker). Indien u in kennis gestl is dat u ‘n intoleransie het vir seker suikers moet u eers u dokter raadpleeg voor gebruik. Immuno Armour Chews kan ‘n uitwerkin ghe op die beheer van u bloedsuiker as u ‘n diabeet is.

 

 1. HOE OM IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS TE GEBRUIK

Neem een ​​van die volgende Immuno Armour Kids Chews:

 • Onder 36 kg: Neem elke dag ‘n koubare tablet na ontbyt.
 • 36-54 kg: Neem elke dag na ontbyt twee Chews.

 

Neem Immuno Armour Kids Chews altyd volgens aanbevelings van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer as u onseker is. As jy meer Immuno Armour Kids Chews gebruik as wat aanbeveel is:

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As hul nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

 

As  ‘n dossering  Immuno Armour Kids Chews gemis word:

Moenie ‘n dubbel dosis vat om vergete individuele dosisse te vervang  nie. Neem ‘n dosis so gou as wat u onthou. Indien u nie van die vergete dosis onthou voordat dit tyd is vir die volgende dosis nie, slaan die vergete dosis oor en keer terug na die gewone doseringsskedule.

 

 1. MOONTLIKE NEWE EFFEKTE

Daar was nog nie enige newe-effekte gerapporteer met gebruik van  Immuno Armour Kids Chews nie. U moet egter u gesondheidsorgverskaffer raadpleeg voordat jy ‘n voedings aanvulling bestanddeel neem.

As enige newe-effekte ervaar word wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat Immuno Armour Kids Chews gebruik is , moet u asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis stel.

 

 1. BERGINGS INSTRUKSIES

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders.

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moenie Immuno Armour Kids Chews gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie. Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels weggooi nie.

 

 1. VERPAKKING VAN IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS

Bruinagtige koubare tablet, verpak in 30’s in wit plastiekbottel met wit deksel in ‘n buitenste karton

 

 1. IDENTIFIKASIE VAN IMMUNO ARMOUR KIDS CHEWS

Bruinagtige Chews.

 

 1. REGISTRASIENOMMER

Registrasienommer:

[Sal deur die Raad toegeken word by registrasie]

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die

SAHPRA geevalueer ten opsigte van kwaliteit,

veiligheid of beoogde gebruik nie.

 

 1. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

MyHealth365 (Edms) Bpk

Suite 177,

Private BagX7,

Northriding

2162

 

Vir proffessionele inligting gaan na www.immunoarmour.co.za

 

 1. DATUM VAN PUBLIKASIE

Junie 2024

Version: 4